نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر و آنالیز کارنامه ها

نمونه کارنامه ارشد کامپیوتر و آنالیز کارنامه ها

در اینجا تعداد زیادی از نمونه کارنامه های کنکور  سال های اخیر مهندسی کامپیوتر را به همراه محل رشته قبولی افراد آورده ایم. هدف از این کار تحلیل کارنامه ها برای جهت دادن به روند مطالعه داوطلبان عزیز است. حتماً تحلیل دکتر حقیقت را از این کارنامه ها مطالعه نمایید. ما به جای یک مجموعه به هم ریخته از صدها کارنامه، جداول مرتب و منظمی را به همراه تحلیل علمی فراهم کرده ایم تا داوطلبان عزیز بتوانند با یک مرور سریع آن به همه سؤالات خود در این خصوص پاسخ دهند. 

معرفی گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر 

این کنکور  16 گرایش مهندسی کامپیوتر را به چهار گروه تقسیم می کند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از سه گروه دیگر محاسبه می شود و در کل چهار رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می شود. این 4 گروه از گرایش ها عبارتند از:

1) گروه شبکه: شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، علوم و فناوری شبکه، جرم یابی دیجیتال

2) گروه هوش: هوش مصنوعی و رباتیکز، قرآن کاوی رایانشی

3) گروه معماری: معماری سیستم های کامپیوتری

4) گروه نرم افزار: نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، بیوانفورماتیک، بازی های رایانه ای، مواد انرژی و تکنولوژی های کوانتومی، یادگیری الکترونیکی، علم داده ها، مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها

ضرایب دروس در چهار گروه از گرایش های  کنکور  ارشد کامپیوتر 

جدول زیر، ضرایب 17 درس کنکور ارشد کامپیوتر (2 درس زبان، 4 درس ریاضی و 11 درس تخصصی) را برای 4 گروه از گرایش های مهندسی کامپیوتر نشان می دهد.

گروهضریب زبان عمومی و تخصصیضریب ریاضی 1 و 2، آمار و گسستهضریب نظریه و سیگنالضریب ساختمان، الگوریتم و هوشضریب منطقی، معماری و دیجیتالضریب سیستم، شبکه و پایگاه
1-گروه شبکه122334
2-گروه هوش123423
3-گروه معماری122343
4-گروه نرم افزار122433

محاسبه تراز کل در کنکور ارشد کامپیوتر

در همه رشته ها و گرایش های کنکور ارشد، رتبه داوطلب در هر گروه گرایشی (مثل گروه های شبکه، هوش، معماری و نرم افزار) به طور جداگانه بر اساس تراز کل یا نمره کل داوطلب محاسبه می شود. دلیل محاسبه 4 تراز  و اعلام 4 رتبه در مهندسی کامپیوتر، تفاوت ضرایب دروس در این 4 گروه است که در جدول فوق دیدیم. در محاسبه تراز کل یا نمره کل هر داوطلب، برای هر گروه از گرایش ها مانند گروه شبکه، نمره علمی آزمون کتبی داوطلب (میانگین درصد کسب شده در کنکور بر اساس ضرایب آن گروه از گرایش ها) 80 درصد و معدل مؤثر دانشجو 20 درصد تأثیر خواهد داشت. فرمول محاسبه تراز کل (نمره کل) داوطلب در هر گروه از گرایش ها به صورت زیر است:

تصویر

تراز کل یا نمره کل به صورت دقیق تر از رابطه زیر محاسبه می شود:

تصویر

تراز کل هر داوطلب در هر گروه از گرایش ها مانند گروه شبکه، عددی کوچکتر یا مساوی 10000 است که بالاترین عدد، متعلق به رتبه 1 در آن گروه از گرایش ها خواهد بود. از آنجایی که معدل مؤثر داوطلب، عددی کوچکتر یا مساوی 20 است، بخش دوم رابطه تراز کل (تراز معدل مؤثر) کوچکتر یا مساوی 2000 خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه نسبت میانگین درصد داوطلب به میانگین درصد نفر اول در آزمون کتبی، یک عدد کوچکتر یا مساوی 1 می باشد (1 برای خود نفر اول آزمون کتبی)، بخش اول رابطه تراز  کل(تراز آزمون کتبی) یک عدد کوچکتر یا مساوی 8000 خواهد بود. در نتیجه تراز کل برای نفر اول آزمون کتبی در صورتی 10000 خواهد شد که معدل مؤثر همان فرد 20 و تراز معدل مؤثرش 2000 باشد.

محاسبه میانگین درصد داوطلب در هر گروه از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر

برای محاسبه میانگین درصد هر داوطلب در هر گروه از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر، مثلاً گروه شبکه، درصدهای کسب شده در 1- زبان عمومی و تخصصی 2- ریاضیات 3- نظریه و سیگنال 4- ساختمان، الگوریتم و هوش 5- منطقی، معماری و دیجیتال 6- سیستم، شبکه و پایگاه آن داوطلب هر کدام در ضریب مربوطه (مثلاً به ترتیب 1، 2، 2، 3، 3 و 4 در گروه شبکه) ضرب و نتایج با هم جمع می شود. در انتها حاصل جمع بر مجموع ضرایب یعنی عدد 15 تقسیم می شود. بدیهی است تأثیر زبان در  میانگین درصد داوطلب، کمترین مقدار یعنی 1/15 و تأثیر دروس سیستم، شبکه و پایگاه در این گروه، حداکثر یعنی 4/15 خواهد بود. به عبارت دیگر 20 سؤال سیستم، شبکه و پایگاه 4 برابر 30 سؤال زبان ارزش خواهد داشت. به زبان ساده تر، هر سؤال از دروسی مانند سیستم عامل 6 برابر یک سؤال از زبان عمومی یا تخصصی ارزش خواهد داشت!

آیا میانگین درصد کل و میانگین درصد دروس تخصصی هر داوطلب، تخمین خوبی برای رتبه داوطلب است؟

در جداول زیر، برای محاسبه میانگین درصد کل و میانگین درصد تخصصی، ضریب هر چهار دسته از دروس تخصصی (1- نظریه و سیگنال، 2- ساختمان، الگوریتم و هوش، 3- منطقی، معماری و دیجیتال 4- سیستم، شبکه و پایگاه) را 3 (با هم برابر) در نظر گرفته ایم. اگر چه در هر  گروه از گرایش ها مثل گروه شبکه، یک دسته از دروس تخصصی با ضریب 4 و یک دسته با ضریب 2 نیز وجود دارد، اما مقایسه میانگین درصد کل متوازن (با ضرایب تخصصی یکسان) و رتبه افراد نشان دهنده این است که این میانگین متوازن، معیار خوبی برای تخمین رتبه افراد است. البته تأثیر معدل مؤثر را هم باید در نظر بگیریم.

 معدل مؤثر  چیست و به طور تقریبی چه تأثیری در رتبه داوطلب دارد؟

می دانیم معدل مؤثر از معدل کل داوطلب در دوره کارشناسی از ابتدا تا ترم جاری به دست می آید که در کارنامه دانشگاهی وی آمده است. البته دانشگاه های مختلف کشور بسته به سطح علمی آنها (طبق مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی) هر کدام یک ضریب ویژه دارند که در معدل کل دانشجویان آن دانشگاه ها ضرب می شود و معدل مؤثر داوطلب به دست می آید. توصیه ما به داوطلبین عزیز ی که معدل پایینی دارند این است که خیلی نگران معدل خود نباشند، چون مقیسه نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 در جداول زیر نشان می دهد که مثلاً کم بودن 3 یا 4 نمره معدل مؤثر با 3 یا 4 سؤال تخصصی بیشتر قابل جبران است! (این مطلب از رابطه تراز کل نیز قابل استنتاج است).

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  سال 1401 با محل قبولی (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیفدرصد زباندرصد ریاضیاتدرصد تخصصی1 نظریه سیگنالدرصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوشدرصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتالدرصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاهمیانگین درصد کلمیانگین درصد تخصصیسهمیهرتبه ضریب1 شبکه ...رتبه ضریب2 هوش ...رتبه ضریب3 معماری ...رتبه ضریب4 نرم افزار ...معدل مؤثررشته و دانشگاه قبولی
10.0048.3340.7476.6773.3347.3754.0759.53عادی1 (1)1 (1)1 (1)1 (1)18.50رایانش امن شریف روزانه
287.7863.3325.9346.6725.0049.1243.6436.68عادی5 (4)8 (7)7 (6)7 (6)16.78نرم افزار شریف روزانه
30.0031.6748.1543.3363.3331.5841.5046.60عادی12 (11)10 (9)10 (9)10 (9)20.00هوش شریف روزانه
452.2220.0037.0438.3363.3343.8642.5345.64عادی13 (12)18 (17)15 (14)16 (15)15.54هوش شریف روزانه
517.7833.3355.5630.0068.3328.0742.0245.49عادی18 (17)16 (15)14 (13)18 (17)17.96هوش شریف روزانه
611.1118.3325.9348.3348.3343.8636.4741.615 درصد20 (2)24 (3)21 (2)20 (2)19.68هوش شریف روزانه
70.003.3362.9643.3338.3333.3336.0344.49عادی36 (31)27 (24)39 (35)36 (32)18.42هوش شریف روزانه ب.خوایگاه
811.116.6733.3328.3361.6736.8433.6640.04عادی32 (29)45 (40)28 (25)38 (34)20.00نرم افزار شریف روزانه
93.3315.0033.3336.6745.0035.0932.2437.52عادی38 (33)42 (38)40 (36)42 (38)19.73هوش شریف روزانه ب.خوابگاه
1035.5630.0033.3346.6735.0021.0533.5834.01عادی45 (40)38 (34)47 (43)40 (36)18.41هوش شریف روزانه ب.خوابگاه
110.0036.6725.9338.3351.6726.3233.3435.56عادی50 (45)57 (50)45 (40)49 (45)16.17نرم افزار شریف روزانه ب.خوابگاه
120.006.6751.8518.3388.3319.3036.4544.45عادی53 (48)72 (65)29 (26)57 (51)17.31رایانش امن شریف روزانه
136.671.6729.6351.6728.3335.0929.6136.18عادی59 (54)48 (42)69 (60)55 (49)20.00محل قبولی نامشخص
1437.7820.0037.0448.3333.3326.3234.1936.26عادی73 (65)51 (45)74 (65)62 (56)14.03محل قبولی نامشخص
1514.140.0062.9623.3358.3326.3235.1342.74عادی76 (68)69 (62)62 (56)81 (73)15.62هوش امیرکبیر روزانه
1660.000.007.4130.0058.3340.3531.2234.025 درصد62 (6)106 (12)63 (7)79 (8)15.57نرم افزار شریف روزانه
1774.448.3329.638.3331.6743.8628.7728.37عادی60 (55)86 (77)80 (70)95 (83)19.36هوش تهران شبانه
1850.001.6737.0435.0050.0022.8135.5336.215 درصد89 (12)82 (9)76 (10)84 (9)16.41نرم افزار شریف روزانه
1932.2210.007.4156.6753.3321.0531.1734.62عادی97 (85)92 (83)78 (68)71 (65)14.87بیوانفورماتیک شریف روزانه
200.00-1.6633.3333.3341.6742.1129.8737.61عادی80 (72)88 (79)87 (76)92 (81)15.94شبکه شریف روزانه
2135.5610.0022.2240.0036.6729.8229.4532.18عادی93 (81)89 (80)95 (82)86 (76)16.57نرم افزار تهران روزانه
224.4418.3314.8120.0065.0026.3227.9731.535 درصد83 (9)121 (13)65 (8)89 (11)19.46هوش امیرکبیر روزانه
2361.1140.0022.2245.008.3312.2826.9721.96عادی112 (97)66 (59)119 (104)82 (74)20.00هوش امیرکبیر روزانه
240.0035.0044.4421.6755.0015.7932.0534.23عادی110 (95)96 (86)81 (71)100 (88)14.81بیوانفورماتیک شریف روزانه ب.خوابگاه
2578.890.000.0030.0038.3338.6026.6526.73عادی103 (90)147 (132)118 (103)114 (100)16.86بیوانفورماتیک شریف روزانه

 

نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  سال 1400 با محل قبولی (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیفدرصد زباندرصد ریاضیاتدرصد تخصصی1 نظریه سیگنالدرصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوشدرصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتالدرصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاهمیانگین درصد کلمیانگین درصد تخصصیسهمیهرتبه ضریب1 شبکه ...رتبه ضریب2 هوش ...رتبه ضریب3 معماری ...رتبه ضریب4 نرم افزار ...معدل مؤثررشته و دانشگاه قبولی
10.0014.0480.0085.4258.8268.3360.3973.14عادی1 (1)1 (1)1 (1)1 (1)16.84هوش شریف روزانه
276.6735.0944.4455.5647.0668.4252.8953.87عادی2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)16.65هوش شریف روزانه
325.563.5174.0741.6764.7155.0049.2645.99عادی4 (4)5 (5)4 (4)5 (5)-محل قبولی نامشخص
482.2221.0537.0444.4449.0250.8844.5645.35عادی6 (6)9 (9)6 (6)7 (7)19.41هوش شریف روزانه
518.89-1.7462.9625.0060.7873.3345.4455.52عادی7 (7)13 (13)7 (7)12 (11)16.07محل قبولی نامشخص
60.005.2641.6750.0055.5660.0042.1551.81عادی12 (12)14 (14)16 (16)13 (13)19.46محل قبولی نامشخص
70.000.0044.4433.3372.5554.3940.9451.18عادی17 (15)25 (22)11 (11)19 (17)18.20هوش شریف روزانه
884.440.0040.7437.7858.8243.8641.8745.3عادی19 (17)24 (21)16 (16)22 (20)17.98هوش شریف روزانه
933.3319.3044.4417.7858.8235.0936.0339.03عادی39 (36)41 (38)28 (25)39 (35)20.00الگوریتم شریف روزانه
1023.330.0040.7439.5852.9445.6137.3344.72عادی40 (37)38 (35)34 (30)36 (33)17.97نرم افزار شریف روزانه
1130.00-1.7444.4426.6750.9855.0037.1944.27عادی34 (31)42 (39)40 (36)44 (40)17.51بیوانفورماتیک شریف روزانه
1226.6722.8166.6716.6750.9824.5636.6039.72عادی53 (47)34 (31)39 (35)48 (43)19.98هوش تهران روزانه
1377.780.0040.7417.7858.8243.3337.3240.17عادی43 (39)51 (48)36 (32)51 (46)17.33هوش تهران روزانه
1454.4415.7933.3320.0052.9442.1135.4137.10عادی46 (41)52 (49)41 (37)50 (45)18.40بیوانفورماتیک شریف روزانه
1532.2226.3214.8131.1150.9841.6733.3734.64عادی49 (44)63 (60)44 (40)47 (42)18.82نرم افزار شریف روزانه
1650.001.7544.442.2256.8645.0033.2737.13عادی62 (55)81 (73)57 (50)78 (71)18.55بیوانفورماتیک شریف روزانه
170.000.0040.7462.5052.9421.0535.4544.31عادی91 (83)65 (61)73 (66)59 (53)15.46بیوانفورماتیک شریف روزانه ب.خوابگاه
180.000.0040.7435.5631.3753.3332.2040.25عادی69 (62)66 (62)93 (84)74 (67)18.50نرم افزار تهران روزانه
1918.893.5140.7435.5645.1038.6033.7340.00عادی80 (73)74 (68)81 (74)74 (67)16.68بیوانفورماتیک شریف روزانه
2086.6742.1176.6710.4221.5714.0435.9330.68عادی98 (90)43 (40)98 (89)85 (77)17.22محل قبولی نامشخص
2150.000.0029.638.8952.9447.3731.1034.71عادی71 (64)99 (90)72 (65)86 (78)18.91رایانش امن شریف روزانه
2213.330.0018.5231.1168.6326.6729.8836.23عادی92 (84)116 (102)67 (60)80 (73)18.90هوش امیرکبیر روزانه
2391.110.0022.2244.4419.6143.8632.1032.53عادی87 (79)75 (69)120 (105)81 (74)17.72هوش امیرکبیر روزانه
240.000.0025.9320.0052.9448.3330.3336.805 درصد84 (8)112 (13)84 (8)96 (11)18.59بیوانفورماتیک شریف روزانه
2515.560.000.0011.1162.7560.0027.8133.47عادی67 (60)159 (140)69 (62)92 (83)18.98شبکه شریف روزانه
260.000.0059.266.6762.7533.3332.4040.50عادی99 (91)103 (93)79 (72)108 (94)16.96هوش امیرکبیر روزانه
2750.000.0014.8122.2256.8638.6029.8333.12عادی89 (81)126 (111)83 (76)94 (84)18.19هوش امیرکبیر روزانه
280.000.0044.4424.4452.9438.3332.0340.04عادی100 (92)98 (89)95 (86)100 (88)16.35نرم افزار تهران روزانه

 

میانگین درصدهای زبان، ریاضیات و هر گروه از دروس تخصصی رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  دو سال 1400 و 1401

جدول زیر میانگین درصدهای زبان، ریاضیات و هر گروه از دروس تخصصی رتبه های زیر 100 دو سال 1400 و 1401 را که در جداول فوق آمده است (25 نمونه از 1401 و 28 نمونه از 1400) با دقت نشان می دهد. یک ستون برای کنکور 1400، یک ستون برای کنکور  1401 و یک ستون برای میانگین دو سال در نظر گرفته شده است.

دروسمیانگین درصد 1400میانگین درصد 1401میانگین درصد دو سال
زبان33.6126.8930.25
ریاضیات7.4018.2712.84
تخصصی ضریب 1 (نظریه و سیگنال)41.7432.8937.32
تخصصی ضریب 2 (ساختمان و الگوریتم و هوش)30.6437.5334.09
تخصصی ضریب 3 (منطقی و معماری و دیجیتال)52.8948.8050.85
تخصصی ضریب 4 (سیستم و شبکه و پایگاه)45.3631.8638.61

 

میانگین درصد کل رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  دو سال 1400 و 1401

جدول زیر میانگین درصدهای کل رتبه های زیر 100 دو سال 1400 و 1401 را که در جداول فوق آمده است (25 نمونه از 1401 و 28 نمونه از 1400) با دقت نشان می دهد. یک ستون برای کنکور 1400، یک ستون برای کنکور  1401 و یک ستون برای میانگین دو سال در نظر گرفته شده است.

محدوده رتبهمیانگین درصد کل 1400میانگین درصد 1401میانگین درصد کل دو سال
1 تا 1045.0042.0043.50
11 تا 2040.5036.5038.50
21 تا 3038.8035.2037.00
31 تا 4037.2034.2035.70
41 تا 5035.0033.0034.00
51 تا 6034.0032.0033.00
61 تا 7033.0031.4032.20
71 تا 8032.0031.0031.50
81 تا 9031.0030.5030.75
91 تا 10030.0030.0030.00

 

حذف چه دروسی در کنکور ارشد کامپیوتر کم خطر است و چرا؟

با توجه به کارنامه های فوق و مشاهده  7 نمونه از 53 نمونه رتبه زیر 100 که هر دو مجموعه دروس زبان و ریاضیات را صفر یا منفی زده اند! و مشاهده 30 نمونه از 53 نمونه که حداقل یکی از این دو مجموعه دروس را منفی یا صفر درصد زده اند! نشان می دهد که حذف 6 درس زبان عمومی، زبان تخصص، ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و احتمالات مهندسی و ریاضی گسسته بسیار ریسک پایینی دارد.

دلیل دومی که حذف 6 درس از گروه های زبان و ریاضیات را توجیه می کند به داستان وقت پاسخگویی به سؤالات و مدیریت زمان در جلسه کنکور  بر می گردد. از آنجا که  50 سؤال زبان و ریاضی جمعاً 300 نمره دارد (100*1+100*2) و تنها 70 سؤال تخصصی جمعاً 1200 نمره دارد (100*2+100*4+100*3+100*3) و به عبارت دیگر 70 سؤال تخصصی 4 برابر 50 سؤال زبان و ریاضی ارزش داشته و در میانگین درصد کل، چهار برابر مؤثر هستند و از طرف دیگر دانشجویان در جلسه برای 120 سؤال کلاً 240 دقیقه وقت دارند و به هر سؤال تنها دو دقیقه وقت می رسد و معمولاً دانشجویان با تخصیص تمامی این زمان به 70 سؤال تخصصی به ندرت وقت اضافی برای زدن سؤالات کم ارزش تر زبان و ریاضی خواهند آورد، لذا حذف زبان و ریاضیات کم خطر و بلکه به صرفه است.

دلیل سوم برای حذف دروس ریاضی و زبان به داستان تمرکز بیشتر و مطالعه عمیق تر دروس تخصصی بر می گردد. ما حتی به کسانی که ریاضیات قوی دارند توصیه می کنیم ریاضی را بعد از دروس تخصصی در صورت داشتن فرصت اضافی بزنند. حذف دروس زبان و مخصوصاً ریاضیات موجب می شود که شما فرصت بیشتری برای مطالعه و تمرکز بر روی دروس تخصصی داشته باشید و در آن دروس پر ارزش نتیجه بهتری کسب نمایید.

مهم ترین دروس برای کسب میانگین درصد بالا کدام دروس هستند؟

طبق آمار میانگین دروس تخصصی رتبه های زیر  100 در جداول فوق، بدیهی است مهم ترین دروس برای کسب درصد بالا اول از همه متعلق به باکس منطقی، معماری و دیجیتال است و دوم متعلق به باکس مهم سیستم عامل، شبکه و پایگاه داده است. ساده ترین و ایمن ترین دروس تخصصی نیز متعلق به همین دو باکس هستند. نظریه زبان ها و ماشین ها نیز درس مهم و امنی به شمار می رود. آمار مندرج در جداول فوق نشان می دهد که دروس باکس ساختمان داده، الگوریتم و هوش مصنوعی پر خطر تر و با توجه به حجم درس و پیچیدگی مطالب و زمان زیاد لازم برای تسلط بر آنها پر ریسک ترین دروس به شمار می روند.

نمونه کارنامه های رتبه های بعد از 100 ارشد کامپیوتر  سال 1401 با محل قبولی (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیفدرصد زباندرصد ریاضیاتدرصد تخصصی1 نظریه سیگنالدرصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوشدرصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتالدرصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاهمیانگین درصد کلمیانگین درصد تخصصیسهمیهرتبه ضریب1 شبکه ...رتبه ضریب2 هوش ...رتبه ضریب3 معماری ...رتبه ضریب4 نرم افزار ...معدل مؤثررشته و دانشگاه قبولی
146.678.3333.3316.6748.3324.5628.8030.72عادی106 (92)114 (102)88 (77)112 (98)18.77نرم افزار تهران روزانه
25.565.0014.8136.6751.6719.3025.5330.61شاگرد اولی132 (115)140 (125)101 (88)113 (99)20.00هوش تهران روزانه
38.890.0029.6313.3346.6735.0925.5431.18عادی111 (96)142 (127)110 (96)135 (120)20.00نرم افزار علم و صنعت روزانه
40.000.0033.3336.6745.0024.5627.9134.90عادی143 (125)125 (111)135 (118)125 (111)16.34هوش امیرکبیر روزانه
50.000.007.4136.6746.6735.0925.1731.46عادی122 (105)162 (146)130 (113)120 (106)17.50نرم افزار تهران روزانه
653.330.0022.2231.6751.6717.5428.1830.78عادی149 (130)151 (136)122 (107)124 (110)17.06نرم افزار امیرکبیر روزانه
70.000.0051.8525.0025.0026.3225.6332.04عادی148 (129)108 (96)176 (155)157 (139)19.84هوش امیرکبیر روزانه
832.2215.0044.4415.0028.3322.8126.2627.65عادی147 (128)122 (109)161 (142)161 (142)18.85نرم افزار تهران شبانه
90.005.0018.5236.6746.6722.8125.6031.17عادی161 (140)170 (154)147 (129)146 (130)17.21هوش علم و صنعت روزانه
10-1.1021.5614.8123.3325.0042.1123.8726.31عادی128 (111)161 (145)182 (161)162 (143)16.35هوش علم و صنعت روزانه
112.2210.0033.3328.3340.0019.3025.6730.24عادی168 (147)148 (133)162 (143)159 (140)18.17معماری شریف روزانه
1213.3318.3329.6316.6740.0019.3024.4526.40عادی163 (142)171 (155)156 (137)174 (155)19.47هوش بهشتی روزانه
1356.6740.0018.5238.3310.007.0223.8918.47عادی195 (173)120 (108)206 (180)147 (131)18.90نرم افزار امیرکبیر روزانه
140.005.0022.2216.6758.3321.0524.3229.57عادی175 (154)233 (208)142 (125)190 (168)18.94الگوریتم و محاسبات تهران روزانه
150.0013.3322.2228.3346.6715.7924.3828.25عادی198 (176)197 (177)177 (156)183 (162)18.01شبکه امیرکبیر روزانه
160.0010.0018.5213.3356.6722.8123.6027.83عادی191 (169)276 (246)168 (149)216 (192)18.12نرم افزار امیرکبیر روزانه
170.0018.33-7.4033.3320.0033.3318.3019.82عادی188 (166)234 (209)248 (217)202 (179)19.37نرم افزار تهران شبانه
180.008.337.4118.3353.3329.8222.8927.22عادی181 (160)300 (267)180 (159)214 (190)17.18نرم افزار علم و صنعت روزانه
1958.895.0018.5215.0058.337.0224.3724.72عادی235 (207)283 (252)173 (153)220 (196)19.25نرم افزار تهران شبانه
200.0015.0018.526.6736.6726.3219.6422.05عادی232 (202)318 (283)245 (215)295 (263)20.00معماری تهران روزانه
210.00-1.667.4121.6746.6731.5821.2426.83عادی277 (244)384 (344)274 (243)311 (276)15.59رایانش امن امیرکبیر روزانه
220.005.0011.1138.3318.3328.0718.8323.96عادی309 (273)284 (253)378 (339)292 (260)16.56هوش علم و صنعت روزانه
2334.4415.0044.4415.0021.6714.0423.3323.79عادی347 (309)246 (219)350 (313)337 (299)16.33نرم افزار تربیت مدرس روزانه
243.330.0014.8115.0060.0024.5623.1028.59عادی315 (278)431 (390)260 (229)347 (309)14.19هوش صنعتی اصفهان روزانه
250.000.00-3.6923.3341.6729.8218.2222.78عادی316 (279)434 (393)323 (287)344 (306)17.39الگوریتم و محاسبات تهران شبانه
2633.338.3333.3335.000.0019.3020.8621.91عادی381 (340)223 (198)485 (434)334 (296)16.51هوش علم و صنعت روزانه
270.000.0029.6318.3338.3324.5622.1727.71عادی376 (335)381 (341)376 (337)393 (352)14.31هوش خواجه نصیر شبانه
280.000.000.0010.0046.6733.3318.0022.50عادی321 (284)535 (482)332 (295)400 (359)17.39شبکه امیرکبیر روزانه
2931.1115.0022.221.6745.0010.5319.9619.86عادی420 (377)469 (429)339 (302)430 (388)18.07معماری امیرکبیر روزانه
300.00-3.327.4110.0050.0019.3016.9021.68عادی405 (364)559 (504)350 (313)426 (384)19.75شبکه علم و صنعت روزانه
3128.890.000.000.0030.0040.3516.0017.59عادی343 (305)588 (530)434 (388)487 (440)18.20رایانش امن امیرکبیر روزانه
3210.000.0011.1110.0046.6724.5619.1323.09عادی425 (382)592 (534)404 (363)480 (433)15.74معماری تهران شبانه
333.330.0022.226.6753.3312.2819.1223.63عادی490 (441)572 (516)377 (338)482 (435)17.93علوم داده صنعتی اصفهان روزانه
3440.000.007.4138.3316.6712.2817.6018.67عادی571 (518)429 (388)598 (539)439 (397)16.77هوش خواجه نصیر شبانه
350.000.0018.525.0055.0015.7918.8623.58عادی502 (451)653 (588)398 (359)532 (478)16.95معماری امیرکبیر روزانه
360.00-1.6618.5215.0058.3314.0420.9626.47عادی531 (479)644 (581)411 (368)512 (460)13.74الگوریتم و محاسبات تهران شبانه
370.006.6718.5215.0035.0017.5418.1021.52عادی530 (478)547 (492)506 (454)532 (478)16.19معماری علم و صنعت روزانه
3861.110.00-7.4020.0030.0015.7915.7514.60عادی536 (484)627 (565)528 (475)500 (451)17.99بازی های رایانه ای علم و صنعت روزانه
390.000.0011.110.0041.6728.0716.1720.21عادی457 (414)713 (643)466 (417)588 (525)17.97شبکه علم و صنعت روزانه
403.330.0033.33-1.6641.6719.3018.7523.16عادی533 (481)609 (549)491 (440)627 (564)16.47هوش صنعتی اصفهان شبانه
415.5611.6722.2230.0020.001.7516.7218.49عادی685 (616)449 (408)628 (564)511 (459)18.25نرم افزار صنعتی اصفهان روزانه
420.005.0018.5218.3358.33-1.7419.3523.36عادی668 (600)671 (604)438 (392)537 (483)16.02معماری امیرکبیر روزانه
430.000.007.4111.6743.3319.3016.3420.43عادی550 (497)733 (662)499 (477)570 (512)17.49هوش چمران اهواز روزانه
4422.225.0011.1111.6740.0010.5316.8118.33عادی605 (548)669 (602)514 (462)570 (512)17.89معماری امیرکبیر روزانه
4526.670.007.4115.0036.6712.2816.0517.84عادی635 (573)730 (659)574 (517)599 (539)17.91هوش الزهرا روزانه
46-1.15.0018.523.3338.3314.4015.5118.65عادی614 (555)733 (662)562 (505)664 (599)18.98شبکه علم و صنعت روزانه
470.000.0011.1110.0050.000.0014.2217.78عادی1198 (1060)1441 (1282)797 (711)1009 (895)16.77نرم افزار رجایی تهران شبانه
482.220.000.000.0025.008.876.908.44عادی1968 (1730)2816 (2486)1677 (1474)2059 (1812)19.02نرم افزار صنعتی شاهرود روزانه
4910.00-1.660.000.005.005.262.502.57عادی4452 (3915)5057 (4449)4293 (3770)4541 (3989)19.22نرم افزار اشرفی اصفهان غیر انتفاعی
50-2.226.6725.93-13.32-13.321.750.950.26عادی12326 (11182)10812 (8959)12626 (11539)12620 (11074)13.28نرم افزار زاگرس کرمانشاه غیرانتفاعی

مطالب مرتبط مهندسی کامپیوتر - علوم داده کارشناسی ارشد