تأثیر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد در کنکور ارشد کامپیوتر

تأثیر سهمیه های 5 درصد و 25 درصد در کنکور ارشد کامپیوتر

در این بخش می خواهیم نقش سهمیه های 5 درصد و 25 درصد را با مقایسه نمونه کارنامه های کنکور  سال 1401 مهندسی کامپیوتر  سهمیه عادی و سهمیه های خاص که دانشگاه و رشته قبولی یکسانی داشته اند، مورد مطالعه قرار دهیم. از آنجا که تعداد داوطلبین سهمیه 5 درصدی حدود 10 درصد کل داوطلبان است رتبه ظاهری آنها در سهمیه خودشان حدود 10 برابر بهتر به نظر می رسد و چون تعداد داوطلبین سهمیه 25 درصدی حدود 1 تا 2 درصد کل داوطلبان است رتبه ظاهری آنها در سهمیه خودشان حدود 50 تا 100 برابر بهتر به نظر می رسد، ولی این رتبه ظاهری است چون سهمیه این داوطلبین مجزا در نظر گرفته می شود.  

مقایسه نمونه کارنامه های سهمیه عادی با سهمیه 5 درصدی در کنکور ارشد کامپیوتر سال 1401 که محل قبولی مشابه داشته اند (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیفدرصد زباندرصد ریاضیاتدرصد تخصصی1 نظریه سیگنالدرصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوشدرصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتالدرصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاهمیانگین درصد کلمیانگین درصد تخصصیسهمیهرتبه ضریب1 شبکه ...رتبه ضریب2 هوش ...رتبه ضریب3 معماری ...رتبه ضریب4 نرم افزار ...معدل مؤثررشته و دانشگاه قبولی
111.116.6733.3328.3361.6736.8433.6640.04عادی32 (29)45 (40)28 (25)38 (34)20.00نرم افزار شریف روزانه
25.001.6737.0435.0050.0022.8129.5336.215 درصد89 (12)82 (9)76 (10)84 (9)16.41نرم افزار شریف روزانه
314.140.0062.9623.3358.3326.3235.1342.74عادی76 (68)69 (62)62 (56)81 (73)15.62هوش امیرکبیر روزانه
44.4418.3314.8120.0065.0026.3227.9731.535 درصد83 (9)121 (13)65 (8)89 (11)19.46هوش امیرکبیر روزانه
50.000.007.4136.6746.6735.0925.1731.46عادی122 (105)162 (146)130 (113)120 (106)17.50نرم افزار تهران روزانه
65.560.0022.2231.6725.0029.8222.1127.185 درصد238 (26)235 (22)293 (28)252 (24)16.64نرم افزار تهران روزانه
756.6740.0018.5238.3310.007.0223.8918.47عادی195 (173)120 (108)206 (180)147 (131)18.9نرم افزار امیرکبیر روزانه
822.2213.3329.631.6738.3324.5622.123.555 درصد220 (24)278 (27)219 (25)286 (28)19.06نرم افزار امیرکبیر روزانه
913.3318.3329.6316.6740.0019.3024.4526.40عادی163 (142)171 (155)156 (137)174 (155)19.47هوش بهشتی روزانه
108.893.3333.3321.6718.3326.3220.9724.915 درصد354 (33)301 (28)428 (38)371 (33)16.10هوش بهشتی روزانه

ممکن است شنیده باشید که سهمیه 5 درصد رتبه داوطلب را 10 برابر بهتر می کند! اصلاً اینطور نیست. مثلاً کارنامه ردیف 4 بالا را نگاه کنید. این داوطلب رتبه کلش در گرایش هوش 121 شده و رتبه اش در سهمیه 5 درصدی 13 است (بیش از 9 برابر یهبود ظاهری!). اما آیا این شخص مثل رتبه 13 سهمیه عادی هوش شریف قبول شده است؟ خیر با اینکه در سهمیه عادی تا رتبه 16 هوش شریف قبول شده اند، داوطلب مورد نظر ما توانسته به هوش دانشگاه امیرکبیر راه یابد.

میزان تأثیر واقعی سهمیه 5 درصدی در محل قبولی کنکور چقدر است؟

برای محاسبه دقیق میزان تأثیر سهمیه 5 درصد، 5 نمونه از کارنامه های قبولی یکسان را با یکدیگر مقایسه کرده ایم. معیار مقایسه ما رتبه کل داوطلب است که شاخص سنجش عادلانه داوطلب بدون اعمال هیچ سهمیه ای در بین تمامی داوطلبین است.

طبق این معیار،  رتبه کل داوطلب ردیف دوم نسبت به ردیف اول در گرایش قبول شده (نرم افزار) 84 به 38 است. با تقسیم 38 به 84 به عداد 0.45 می رسیم. یعنی 55 درصد رتبه داوطلب بهبود یافته است! کمی بیشتر از دو برابر نه ده برابر! این شاخص برای 4 نمونه مشابه بعدی به ترتیب 0.57، 0.48، 0.51 و 0.57 است. میانگین این اعداد 0.51 است! یعنی حدود 2 برابر بهبود رتبه! به عبارت دیگر اگر کسی رتبه کلش در یک گرایش 100 شود و سهمیه 5 درصدی داشته باشد، محل قبولی اش مانند کسی است که رتبه کلش حدود 50 است اما سهمیه ندارد.

 

مقایسه نمونه کارنامه های سهمیه عادی با سهمیه 25 درصدی در کنکور ارشد کامپیوتر سال 1401 که محل قبولی مشابه داشته اند (رتبه داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است)

ردیفدرصد زباندرصد ریاضیاتدرصد تخصصی1 نظریه سیگنالدرصد تخصصی2 ساختمان الگوریتم هوشدرصد تخصصی3 منطقی معماری دیجیتالدرصد تخصصی4 سیستم شبکه پایگاهمیانگین درصد کلمیانگین درصد تخصصیسهمیهرتبه ضریب1 شبکه ...رتبه ضریب2 هوش ...رتبه ضریب3 معماری ...رتبه ضریب4 نرم افزار ...معدل مؤثررشته و دانشگاه قبولی
117.7833.3355.5630.0068.3328.0742.0245.49عادی18 (17)16 (15)14 (13)18 (17)17.96هوش شریف روزانه
22.2211.6722.228.3345.0038.6024.5328.5425 درصد115 (2)172 (2)123 (1)158 (3)16.41هوش شریف روزانه
33.330.0014.8115.0060.0024.5623.1028.59عادی315 (278)431 (390)260 (229)347 (309)14.19هوش صنعتی اصفهان روزانه
414.440.0022.228.336.671.758.769.7425 درصد2935 (63)2108 (40)2671 (54)2529 (53)16.48هوش اصفهان روزانه

ممکن است شنیده باشید که سهمیه 25 درصد رتبه داوطلب را 100 برابر بهتر می کند! اصلاً اینطور نیست. مثلاً کارنامه ردیف 2 بالا را نگاه کنید. این داوطلب رتبه کلش در گرایش هوش 172 شده و رتبه اش در سهمیه 25 درصدی 2 است (حدود 86 برابر یهبود ظاهری!).  اما این شخص در جایی قبول شده است که رتبه 16 سهمیه عادی هم قبول می شود. در این نمونه ما حدود 11 برابر بهبود رتبه را مشاهده می کنیم. اما در نمونه بعدی خواهیم دید که بهبود رتبه در حد 4 برابر است!

میزان تأثیر واقعی سهمیه 25 درصدی در محل قبولی کنکور چقدر است؟

برای محاسبه دقیق میزان تأثیر سهمیه 25 درصد، نمونه هایی از کارنامه های قبولی یکسان را با یکدیگر مقایسه کرده ایم. معیار مقایسه ما رتبه کل داوطلب است که شاخص سنجش عادلانه داوطلب بدون اعمال هیچ سهمیه ای در بین تمامی داوطلبین است.

طبق این معیار،  رتبه کل داوطلب ردیف دوم نسبت به ردیف اول در گرایش قبول شده (هوش مصنوعی) 172 به 16 است. با تقسیم 16 به 172 به عداد 0.09 می رسیم. یعنی 91 درصد رتبه داوطلب بهبود یافته است! کمی کمتر از 11 برابر نه صد برابر! در مثال بعدی رتبه کل داوطلب ردیف چهارم در گرایش هوش 2108 است اما نتوانسته در هوش مصنوعی روزانه صنعتی اصفهان (ردیف سوم با رتبه کل 431) هم قبول شود و به هوش روزانه دانشگاه اصفهان رضایت داده که رتبه های بین 500 تا 600 قبول می شوند. یعنی رتبه اش حدود 4 برابر بهبود پیدا کرده است نه حتی 11 برابر. 

 

مطالب مرتبط مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد