دروس، ضرایب، تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

دروس، ضرایب، تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی دفترچه کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

کنکور  ارشد کامپیوتر، همه ساله برای 16 گرایش کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  به طور مشترک با سؤالات یکسان (اما با ضرایب مختلف برای گرایش های گوناگون) از جمله گرایش الگوریتم و محاسبات برگزار می شود.

معرفی گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر 

این کنکور  16 گرایش مهندسی کامپیوتر را به چهار گروه تقسیم می کند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از سه گروه دیگر محاسبه می شود و در کل چهار رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می شود. این 4 گروه از گرایش ها عبارتند از:

1) گروه شبکه: شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، علوم و فناوری شبکه، جرم یابی دیجیتال

2) گروه هوش: هوش مصنوعی و رباتیکز، قرآن کاوی رایانشی

3) گروه معماری: معماری سیستم های کامپیوتری

4) گروه نرم افزار: نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، بیوانفورماتیک، بازی های رایانه ای، مواد انرژی و تکنولوژی های کوانتومی، یادگیری الکترونیکی، علم داده ها، مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها

ضرایب دروس در چهار گروه از گرایش های  کنکور  ارشد کامپیوتر 

جدول زیر، ضرایب 17 درس کنکور ارشد کامپیوتر (2 درس زبان، 4 درس ریاضی و 11 درس تخصصی) را برای 4 گروه از گرایش های مهندسی کامپیوتر نشان می دهد.

گروهضریب زبان عمومی و تخصصیضریب ریاضی 1 و 2، آمار و گسستهضریب نظریه و سیگنالضریب ساختمان، الگوریتم و هوشضریب منطقی، معماری و دیجیتالضریب سیستم، شبکه و پایگاه
1-گروه شبکه122334
2-گروه هوش123423
3-گروه معماری122343
4-گروه نرم افزار122433

دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد رشته 1277)

در دفترچه سؤالات کنکور ارشد کامپیوتر ، سؤالات زبان عمومی و تخصصی، چهار درس ریاضی و یازده درس تخصص با هم در یک دفترچه با زمان بندی مشترک به داوطلبین داده می شود. به عنوان مثال، در دفترچه های سؤالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 1400 و 1401، تعداد 120 سؤال در سه دسته 1) زبان عمومی و تخصصی 2) ریاضیات و 3) دروس تخصصی جمعاً به مدت 240 دقیقه (یعنی دقیقاً 2 دقیقه زمان برای پاسخگویی به هر سؤال) دیده می شود.

تصویر

تعداد دروس کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تعداد کل دروس این آزمون 17 درس، شامل 2 درس زبان، 4 درس ریاضیات و 11 درس تخصصی می باشد. 11 درس تخصصی به چهار گروه (متشکل از 2 تا 3 درس) تقسیم می شود که هر گروه در هر گرایش ضریب خاص خودش را دارد.

 

دروس زبان

این دروس که جمعاً در دفترچه کنکور، 30 سؤال (1 تا 30) را به خود اختصاص می دهند شامل 2 درس زیر است:

1- زبان عمومی (انگلیسی)

زبان عمومی انگلیسی، معمولاً 15 تست آزمون (سؤالات 1 تا 15) را به خود اختصاص می دهد. بخش A. Vocabulary متشکل از 10 سؤال 1 تا 10 (10 لغت) می باشد و بخش B. Cloze Test متشکل از 5 سؤال 11 تا 15 (5 جای خالی) است.

2- زبان تخصصی (انگلیسی) : 15 تست

زبان تخصصی انگلیسی، معمولاً 15 تست آزمون (سؤالات 16 تا 30) را به خود اختصاص می دهد. این سؤالات معمولاً به صورت 3 تا Passage جداگانه (Reading comprehension) ارائه می شود که هر کدام از این سه متن، حدود 5 سؤال را در بر می گیرد.

مثلاً در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  1401، سه متن در سه زمینه زیر داده شده است که هر کدام 5 سؤال داشته است:

الف) پرس و جوی کلمات کلیدی در موتورهای جستجو (5 سؤال)

 ب) ترمیم داده های خراب در اثر بد سکتور (5 سؤال)

ج) شبکه های کامپیوتری سوئیچینگ بسته ای بدون اتصال (5 سؤال)

 

دروس ریاضیات

این گروه درسی که جمعاً در دفترچه کنکور، 20سؤال (31 تا 50) را به خود اختصاص می دهند شامل 4 درس زیر است:

1- ریاضی عمومی 1

2- ریاضی عمومی 2

3- آمار و احتمال مهندسی

4- ریاضی گسسته

به عنوان مثال، در کنکور 1401، ریاضی عمومی 1 و 2 جمعاً 6 سؤال (31 تا 36)، آمار و احتمال مهندسی 7 سؤال (37 تا  43) و ریاضی گسسته 7 سؤال (44 تا 50) را به خود اختصاص داده اند.

 

دروس تخصصی

این دروس که جمعاً در دفترچه کنکور، 70سؤال (51 تا 120) را به خود اختصاص می دهند شامل 4 گروه تخصصی زیر است:

 

1- دروس تخصصی 1: 

این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  10 سؤال (51 تا 60)  می باشد و 2 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) نظریه زبان ها و ماشین ها: شامل 5 سؤال (51 تا 55)

ب) سیگنال ها و سیستم ها: شامل 5 سؤال (56 تا 60)

 

2- دروس تخصصی 2: 

این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  20 سؤال (61 تا 80)  می باشد و 3 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) ساختمان داده ها: شامل  6 سؤال (از 12 سؤال 61 تا 72) 

ب) طراحی الگوریتم: شامل 6 سؤال  (از 12 سؤال 61 تا 72) 

ج) هوش مصنوعی: شامل 8 سؤال (73 تا 80)

 

3- دروس تخصصی 3: 

این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  20 سؤال (81 تا 100)  می باشد و 3 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) مدار منطقی: شامل 7 سؤال (81 تا 87)

ب) معماری کامپیوتر: شامل 7 سؤال (88 تا 94)

ج) الکترونیک دیجیتال: شامل 6 سؤال (95 تا 100)

 

4- دروس تخصصی 4: 

این گروه درسی تخصصی در  دفترچه کنکور سال های اخیر شامل جمعاً  20 سؤال (101 تا 120)  می باشد و 3 درس تخصصی زیر را در بر می گیرد:

الف) سیستم عامل: شامل 7 سؤال (101 تا 107)

ب) شبکه های کامپیوتری: شامل 7 سؤال (108 تا 114)

ج) پایگاه داده: شامل 6 سؤال (115 تا 120)

 

ضرایب زبان، ریاضیات و دروس تخصصی 1 تا تخصصی 4 در 16 گرایش و رشته مهندسی کامپیوتر (کد 1277)

رشتهگرایشکد ضریبضریب زبانضریب ریاضیاتضریب تخصصی 1ضریب تخصصی 2ضریب تخصصی 3ضریب تخصصی 4
1-مهندسی کامپیوتر1-شبکه های کامپیوتری1122334
1-مهندسی کامپیوتر2-رایانش امن1122334
1-مهندسی کامپیوتر3-هوش مصنوعی و رباتیکز2123423
1-مهندسی کامپیوتر4-معماری سیستم های کامپیوتری3122343
1-مهندسی کامپیوتر5-نرم افزار4122433
1-مهندسی کامپیوتر6-بیوانفورماتیک4122433
1-مهندسی کامپیوتر7-علوم داده4122433
1-مهندسی کامپیوتر8-بازی های رایانه ای4122433
2-الگوریتم ها و محاسبات-4122433
3-قران کاوی رایانشی-2123423
4-علوم و فناوری شبکه-1122334
5-مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی-4122433
6-یادگیری الکترونیکی-4122433
7-مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان (ویژه فرهنگیان)-4122433
8-علم داده ها-4122433
9-جرم یابی دیجیتال-1122334

حذف چه دروسی در کنکور مهندسی کامپیوتر  کم خطر است؟

یکی از دغدغه های مهم داوطلبان کنکور  ارشد مهندسی کامپیوتر این است که چگونه در یک بازه کوتاه 6 تا 9 ماهه خود را برای 17 درس سنگین آماده نمایند. سؤال مهم اغلب ابن عزیزان این است که آیا می توانند مثلاً 6 یا 7 درس را حذف کنند و نتیجه خوبی بگیرند؟ اگر بله، کدام درس ها را می توانند کنار بگذارند؟ در  مطالب «نمونه کارنامه و آنالیز کارنامه ها» و «فرمول قبولی» از همین سلسله مطالب، با شما در مورد این مسئله مهم صحبت می کنیم. 

 

مطالب مرتبط مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات کارشناسی ارشد