فرمول قبولی کنکور کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد

فرمول قبولی کنکور کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد

در  مطالب «نمونه کارنامه و آنالیز کارنامه ها» و  تحلیل دکتر حقیقت از این کارنامه ها  جداول مرتب و منظمی را به همراه تحلیل علمی آنها فراهم کردیم تا داوطلبان عزیز بتوانند با یک مرور سریع آن نتیجه بگیرند که روی چه دروسی و چقدر سرمایه گذاری کنند تا به بهترین نتیجه برسند. مهم ترین نتایجی که از آنالیز کارنامه ها گرفتیم را در زیر به طور خلاصه مطرح کرده و نتایج مهمی را برای تصمیم گیری و انتخاب دروس و زمان بندی مطالعه خواهیم گرفت.

میانگین درصدهای زبان، ریاضیات و هر گروه از دروس تخصصی رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  دو سال 1400 و 1401

جدول زیر میانگین درصدهای زبان، ریاضیات و هر گروه از دروس تخصصی رتبه های زیر 100 دو سال 1400 و 1401 را که در جداول فوق آمده است (25 نمونه از 1401 و 28 نمونه از 1400) با دقت نشان می دهد. یک ستون برای کنکور 1400، یک ستون برای کنکور  1401 و یک ستون برای میانگین دو سال در نظر گرفته شده است.

دروسمیانگین درصد 1400میانگین درصد 1401میانگین درصد دو سال
زبان33.6126.8930.25
ریاضیات7.4018.2712.84
تخصصی ضریب 1 (نظریه و سیگنال)41.7432.8937.32
تخصصی ضریب 2 (ساختمان و الگوریتم و هوش)30.6437.5334.09
تخصصی ضریب 3 (منطقی و معماری و دیجیتال)52.8948.8050.85
تخصصی ضریب 4 (سیستم و شبکه و پایگاه)45.3631.8638.61

میانگین درصد کل رتبه های زیر 100 ارشد کامپیوتر  دو سال 1400 و 1401

جدول زیر میانگین درصدهای کل رتبه های زیر 100 دو سال 1400 و 1401 را که در جداول فوق آمده است (25 نمونه از 1401 و 28 نمونه از 1400) با دقت نشان می دهد. یک ستون برای کنکور 1400، یک ستون برای کنکور  1401 و یک ستون برای میانگین دو سال در نظر گرفته شده است.

محدوده رتبهمیانگین درصد کل 1400میانگین درصد 1401میانگین درصد کل دو سال
1 تا 1045.0042.0043.50
11 تا 2040.5036.5038.50
21 تا 3038.8035.2037.00
31 تا 4037.2034.2035.70
41 تا 5035.0033.0034.00
51 تا 6034.0032.0033.00
61 تا 7033.0031.4032.20
71 تا 8032.0031.0031.50
81 تا 9031.0030.5030.75
91 تا 10030.0030.0030.00

معرفی گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر 

این کنکور  16 گرایش مهندسی کامپیوتر را به چهار گروه تقسیم می کند. در هر گروه، ضرایب دروس یکسان است. رتبه داوطلب در هر گروه به طور مجزا از سه گروه دیگر محاسبه می شود و در کل چهار رتبه در کارنامه هر داوطلب دیده می شود. این 4 گروه از گرایش ها عبارتند از:

1) گروه شبکه: شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، علوم و فناوری شبکه، جرم یابی دیجیتال

2) گروه هوش: هوش مصنوعی و رباتیکز، قرآن کاوی رایانشی

3) گروه معماری: معماری سیستم های کامپیوتری

4) گروه نرم افزار: نرم افزار، الگوریتم و محاسبات، علوم داده، بیوانفورماتیک، بازی های رایانه ای، مواد انرژی و تکنولوژی های کوانتومی، یادگیری الکترونیکی، علم داده ها، مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها

ضرایب دروس در چهار گروه از گرایش های  کنکور  ارشد کامپیوتر 

جدول زیر، ضرایب 17 درس کنکور ارشد کامپیوتر (2 درس زبان، 4 درس ریاضی و 11 درس تخصصی) را برای 4 گروه از گرایش های مهندسی کامپیوتر نشان می دهد.

گروهضریب زبان عمومی و تخصصیضریب ریاضی 1 و 2، آمار و گسستهضریب نظریه و سیگنالضریب ساختمان، الگوریتم و هوشضریب منطقی، معماری و دیجیتالضریب سیستم، شبکه و پایگاه
1-گروه شبکه122334
2-گروه هوش123423
3-گروه معماری122343
4-گروه نرم افزار122433

محاسبه تراز کل در کنکور ارشد کامپیوتر

در همه رشته ها و گرایش های کنکور ارشد، رتبه داوطلب در هر گروه گرایشی (مثل گروه های شبکه، هوش، معماری و نرم افزار) به طور جداگانه بر اساس تراز کل یا نمره کل داوطلب محاسبه می شود. دلیل محاسبه 4 تراز  و اعلام 4 رتبه در مهندسی کامپیوتر، تفاوت ضرایب دروس در این 4 گروه است که در جدول فوق دیدیم. در محاسبه تراز کل یا نمره کل هر داوطلب، برای هر گروه از گرایش ها مانند گروه شبکه، نمره علمی آزمون کتبی داوطلب (میانگین درصد کسب شده در کنکور بر اساس ضرایب آن گروه از گرایش ها) 80 درصد و معدل مؤثر دانشجو 20 درصد تأثیر خواهد داشت. فرمول محاسبه تراز کل (نمره کل) داوطلب در هر گروه از گرایش ها به صورت زیر است:

تصویر

تراز کل یا نمره کل به صورت دقیق تر از رابطه زیر محاسبه می شود:

تصویر

تراز کل هر داوطلب در هر گروه از گرایش ها مانند گروه شبکه، عددی کوچکتر یا مساوی 10000 است که بالاترین عدد، متعلق به رتبه 1 در آن گروه از گرایش ها خواهد بود. از آنجایی که معدل مؤثر داوطلب، عددی کوچکتر یا مساوی 20 است، بخش دوم رابطه تراز کل (تراز معدل مؤثر) کوچکتر یا مساوی 2000 خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه نسبت میانگین درصد داوطلب به میانگین درصد نفر اول در آزمون کتبی، یک عدد کوچکتر یا مساوی 1 می باشد (1 برای خود نفر اول آزمون کتبی)، بخش اول رابطه تراز  کل(تراز آزمون کتبی) یک عدد کوچکتر یا مساوی 8000 خواهد بود. در نتیجه تراز کل برای نفر اول آزمون کتبی در صورتی 10000 خواهد شد که معدل مؤثر همان فرد 20 و تراز معدل مؤثرش 2000 باشد.

محاسبه میانگین درصد داوطلب در هر گروه از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر

برای محاسبه میانگین درصد هر داوطلب در هر گروه از گرایش های کنکور ارشد کامپیوتر، مثلاً گروه شبکه، درصدهای کسب شده در 1- زبان عمومی و تخصصی 2- ریاضیات 3- نظریه و سیگنال 4- ساختمان، الگوریتم و هوش 5- منطقی، معماری و دیجیتال 6- سیستم، شبکه و پایگاه آن داوطلب هر کدام در ضریب مربوطه (مثلاً به ترتیب 1، 2، 2، 3، 3 و 4 در گروه شبکه) ضرب و نتایج با هم جمع می شود. در انتها حاصل جمع بر مجموع ضرایب یعنی عدد 15 تقسیم می شود. بدیهی است تأثیر زبان در  میانگین درصد داوطلب، کمترین مقدار یعنی 1/15 و تأثیر دروس سیستم، شبکه و پایگاه در این گروه، حداکثر یعنی 4/15 خواهد بود. به عبارت دیگر 20 سؤال سیستم، شبکه و پایگاه 4 برابر 30 سؤال زبان ارزش خواهد داشت. به زبان ساده تر، هر سؤال از دروسی مانند سیستم عامل 6 برابر یک سؤال از زبان عمومی یا تخصصی ارزش خواهد داشت!

آیا میانگین درصد کل و میانگین درصد دروس تخصصی هر داوطلب، تخمین خوبی برای رتبه داوطلب است؟

در جداول بالا، برای محاسبه میانگین درصد کل و میانگین درصد تخصصی، ضریب هر چهار دسته از دروس تخصصی (1- نظریه و سیگنال، 2- ساختمان، الگوریتم و هوش، 3- منطقی، معماری و دیجیتال 4- سیستم، شبکه و پایگاه) را 3 (با هم برابر) در نظر گرفته ایم. اگر چه در هر  گروه از گرایش ها مثل گروه شبکه، یک دسته از دروس تخصصی با ضریب 4 و یک دسته با ضریب 2 نیز وجود دارد، اما مقایسه میانگین درصد کل متوازن (با ضرایب تخصصی یکسان) و رتبه افراد نشان دهنده این است که این میانگین متوازن، معیار خوبی برای تخمین رتبه افراد است. البته تأثیر معدل مؤثر را هم باید در نظر بگیریم.

 معدل مؤثر  چیست و به طور تقریبی چه تأثیری در رتبه داوطلب دارد؟

می دانیم معدل مؤثر از معدل کل داوطلب در دوره کارشناسی از ابتدا تا ترم جاری به دست می آید که در کارنامه دانشگاهی وی آمده است. البته دانشگاه های مختلف کشور بسته به سطح علمی آنها (طبق مصوبه شورای برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی) هر کدام یک ضریب ویژه دارند که در معدل کل دانشجویان آن دانشگاه ها ضرب می شود و معدل مؤثر داوطلب به دست می آید. توصیه ما به داوطلبین عزیز ی که معدل پایینی دارند این است که خیلی نگران معدل خود نباشند، چون مقیسه نمونه کارنامه های رتبه های زیر 100 در جداول موجود در مطلب «نمونه کارنامه و آنالیز کارنامه ها» نشان می دهد که مثلاً کم بودن 3 یا 4 نمره معدل مؤثر با 3 یا 4 سؤال تخصصی بیشتر قابل جبران است! (این مطلب از رابطه تراز کل نیز قابل استنتاج است).

حذف چه دروسی در کنکور ارشد کامپیوتر کم خطر است و چرا؟

در جداول موجود در مطلب «نمونه کارنامه و آنالیز کارنامه ها»  7 نمونه از 53 نمونه رتبه زیر 100 سال های 1400 و 1401 را مشاهده می کنیم که هر دو مجموعه دروس زبان و ریاضیات را صفر یا منفی زده اند! و  30 نمونه از 53 نمونه را می بینیم که حداقل یکی از این دو مجموعه دروس را منفی یا صفر درصد زده اند! این مشاهدات نشان می دهد که حذف 6 درس زبان عمومی، زبان تخصص، ریاضی 1، ریاضی 2، آمار و احتمالات مهندسی و ریاضی گسسته بسیار ریسک پایینی دارد.

دلیل دومی که حذف 6 درس از گروه های زبان و ریاضیات را توجیه می کند به داستان وقت پاسخگویی به سؤالات و مدیریت زمان در جلسه کنکور  بر می گردد. از آنجا که  50 سؤال زبان و ریاضی جمعاً 300 نمره دارد (100*1+100*2) و تنها 70 سؤال تخصصی جمعاً 1200 نمره دارد (100*2+100*4+100*3+100*3) و به عبارت دیگر 70 سؤال تخصصی 4 برابر 50 سؤال زبان و ریاضی ارزش داشته و در میانگین درصد کل، چهار برابر مؤثر هستند و از طرف دیگر دانشجویان در جلسه برای 120 سؤال کلاً 240 دقیقه وقت دارند و به هر سؤال تنها دو دقیقه وقت می رسد و معمولاً دانشجویان با تخصیص تمامی این زمان به 70 سؤال تخصصی به ندرت وقت اضافی برای زدن سؤالات کم ارزش تر زبان و ریاضی خواهند آورد، لذا حذف زبان و ریاضیات کم خطر و بلکه به صرفه است.

دلیل سوم برای حذف دروس ریاضی و زبان به داستان تمرکز بیشتر و مطالعه عمیق تر دروس تخصصی بر می گردد. ما حتی به کسانی که ریاضیات قوی دارند توصیه می کنیم ریاضی را بعد از دروس تخصصی در صورت داشتن فرصت اضافی بزنند. حذف دروس زبان و مخصوصاً ریاضیات موجب می شود که شما فرصت بیشتری برای مطالعه و تمرکز بر روی دروس تخصصی داشته باشید و در آن دروس پر ارزش نتیجه بهتری کسب نمایید.

مهم ترین دروس برای کسب میانگین درصد بالا کدام دروس هستند؟

طبق آمار میانگین دروس تخصصی رتبه های زیر  100 در جداول فوق، بدیهی است مهم ترین دروس برای کسب درصد بالا اول از همه متعلق به باکس منطقی، معماری و دیجیتال است و دوم متعلق به باکس مهم سیستم عامل، شبکه و پایگاه داده است. ساده ترین و ایمن ترین دروس تخصصی نیز متعلق به همین دو باکس هستند. نظریه زبان ها و ماشین ها نیز درس مهم و امنی به شمار می رود. آمار مندرج در جداول فوق نشان می دهد که دروس باکس ساختمان داده، الگوریتم و هوش مصنوعی پر خطر تر و با توجه به حجم درس و پیچیدگی مطالب و زمان زیاد لازم برای تسلط بر آنها پر ریسک ترین دروس به شمار می روند.

فرمول قبولی پرلایک چیست؟

در جداول بالا دیدیم که بررسی و تحلیل آماری 53 نمونه از رتبه های زیر 100 سال های 1400 و 1401 نشان می دهد که برای کسب رتبه زیر 100 در کنکور کامپیوتر میانگین درصد کل داوطلب باید 30 باشد. همچنین برای کسب رتبه تک رقمی، میانگین درصد کل 43.5 کافی است. اگر معدل مؤثر شما پایین است، مثلاً معدل 14 دارید، 3 تا 4 درصد به این درصدها اضافه کنید. از طرفی پیشنهاد ما حذف دروس ریاضی و زبان و تمرکز بر روی 9 یا 10 درس تخصصی بود. لذا با درصد 0 زبان و ریاضی، داوطلب برای کسب رتبه زیر 100 باید 37.5 درصد تخصصی و برای کسب رتبه تک رقمی باید 54.5 درصد تخصصی بزند. به عبارت دیگر بین 27 تا 38 سؤال از 70 سؤال تخصصی را درست بزند و البته منفی نزند. این امر با حذف حتی دو درس تخصصی (مثلاً دو درس برقی سیگنال و دیجیتال) و مطالعه عمیق و کامل 9 درس تخصصی باقیمانده که 59 سؤال از 70 سؤال تخصصی را دارند، امکان پذیر است. دستیابی به این مهم، در فرمول قبولی «پرلایک» 8 مرحله دارد:

1) مشاهده فیلم های آموزشی 9 یا 10 درس تخصصی مربوط به اساتید برتر کامپیوتر و آی تی کشور (با بیش از یک ربع قرن تجربه) در پرلایک

2) مطالعه جزوات اساتید برتر کامپیوتر و آی تی کشور در پرلایک

3) مشارکت در  سیستم رفع اشکال اساتید برتر کامپیوتر و آی تی کشور در پرلایک

4) مشارکت در  سیستم ویژه حل تمرین  پرلایک

5) شرکت در آزمونک های ویژه پرلایک که توسط اساتید برتر برای فیدبک آموزشی و تقویت و استحکام آموزش طراحی شده است

6) شرکت در آزمون های آزمایشی پرلایک به منظور سنجش وضعیت علمی خود

7) بهره بردن از مشاوره و همراهی مشاوران برتر پرلایک

8) شرکت در اتاقک های بحث و گفتگوی تخصصی پرلایک با نظارت اساتید برتر کامپیوتر و آی تی کشور

تصویر

 

 

مطالب مرتبط مهندسی کامپیوتر - سایر گرایش ها کارشناسی ارشد