ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و آخرین رتبه قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و آخرین رتبه قبولی آنها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، نرم افزار

جدول بسیار ارزشمند زیر که به تدریج بر اساس نمونه کارنامه های در دسترس، توسط سیستم پر به روز می شود، مهم ترین ابزار برای انتخاب رشته رایگان داوطلبین عزیز کنکور ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار است. این جدول بر اساس آخرین رتبه های مشاهده شده توسط سیستم، تهیه شده است و بدیهی است ممکن است رتبه های پایین تری نیز در هر محل، قبول شده باشند که کارنامه آنها در دسترس سیستم ما قرار نگرفته باشد.  رتبه های داخل پرانتز، رتبه در سهمیه است:

نام دانشگاهگرایشدوره تحصیلیظرفیتسقف تقریبی رتبه قبولی سهمیه عادیسقف تقریبی رتبه قبولی سهمیه 5 درصدسقف تقریبی رتبه قبولی سهمیه 25 درصد
صنعتی شریف - تهراننرم افزارروزانه747 (42)--
صنعتی شریف - تهراننرم افزارروزانه - فاقد خوابگاه849 (45)--
تهراننرم افزارروزانه18119 (104)252 (24)-
تهراننرم افزارنوبت دوم9220 (196)-1701 (23)
صنعتی امیرکبیر - تهراننرم افزارروزانه15216 (192)358 (47)-
علم و صنعت - تهراننرم افزارروزانه28273 (237)705 (65)-
علم و صنعت - تهران - شعبه نورنرم افزارنوبت دوم20844 (753)2014 (223)-
شهید بهشتی - تهراننرم افزارروزانه8254 (220)712 (89)-
شهید بهشتی - تهراننرم افزارنوبت دوم1---
تربیت مدرس - تهراننرم افزارروزانه5337 (299)--
صنعتی اصفهاننرم افزارروزانه8511 (459)1491 (147)-
صنعتی اصفهاننرم افزارنوبت دوم1---
شیرازنرم افزارروزانه15842 (751)1610 (178)-
فردوسی - مشهدنرم افزارروزانه9---
فردوسی - مشهدنرم افزارنوبت دوم3--5066 (107)
خواجه نصیر طوسی - تهراننرم افزارروزانه6364 (312)--
خواجه نصیر طوسی - تهراننرم افزارنوبت دوم4---
خواجه نصیر طوسی - پیام کرجنرم افزارنوبت دوم2---
اصفهاننرم افزارروزانه151027 (913)--
اصفهاننرم افزارنوبت دوم8923 (823)--
تبریزنرم افزارروزانه10783 (679)--
تبریزنرم افزارنوبت دوم7---
باهنر - کرماننرم افزارروزانه8---
باهنر - کرماننرم افزارنوبت دوم4---
گیلان - رشتنرم افزارروزانه151355 (1186)672 (85)-
گیلان - رشتنرم افزارنوبت دوم2---
الزهرا - تهران (خواهران)نرم افزارروزانه9943 (839)--
الزهرا - تهران (خواهران)نرم افزارنوبت دوم2762 (681)--
صنعتی شیرازنرم افزارروزانه61036 (904)-3710 (81)
صنعتی شیرازنرم افزارنوبت دوم1---
صنعتی نوشیروانی - بابلنرم افزارروزانه4---
صنعتی نوشیروانی - بابلنرم افزارنوبت دوم4---
کاشاننرم افزارروزانه71137 (1011)--
کاشاننرم افزارنوبت دوم3---
بوعلی - همداننرم افزارروزانه41194 (1045)--
بوعلی - همداننرم افزارنوبت دوم1---
سمناننرم افزارروزانه71641 (1454)--
سمناننرم افزارنوبت دوم1---
زنجاننرم افزارروزانه142042 (1790)--
زنجاننرم افزارنوبت دوم2---
صنعتی شاهرودنرم افزارروزانه162059 (1812)--
صنعتی شاهرودنرم افزارنوبت دوم5---
ارومیهنرم افزارروزانه62030 (1789)--
ارومیهنرم افزارنوبت دوم2---
کردستان - سنندجنرم افزارروزانه111965 (1733)--
کردستان - سنندجنرم افزارنوبت دوم2---
تربیت دبیر شهید رجایی - تهراننرم افزارروزانه - فرهنگیان81413 (1234)--
تربیت دبیر شهید رجایی - تهراننرم افزارنوبت دوم71009 (895)--
بین المللی امام خمینی قزویننرم افزارروزانه81176 (1028)--
بین المللی امام خمینی قزویننرم افزارنوبت دوم21668 (1475)--
صنعتی قمنرم افزارروزانه131486 (1317)3710 (389)-
یزدنرم افزارروزانه10-1036 (121)-
یزدنرم افزارنوبت دوم4---
رازی - کرمانشاهنرم افزارروزانه51116 (978)--
سیستان و بلوچستان - زاهداننرم افزارروزانه121736 (1519)1815 (206)-
شهید مدنی آذربایجان - تبریزنرم افزارروزانه91868 (1647)--
شهید مدنی آذربایجان - تبریزنرم افزارنوبت دوم2---
اراکنرم افزارروزانه7---
اراکنرم افزارنوبت دوم2---
لرستان - خرم آبادنرم افزارروزانه8---
شهر کردنرم افزارروزانه192868 (2526)--
گلستان - گرگاننرم افزارروزانه142883 (2516)--
گلستان - گرگاننرم افزارنوبت دوم4---
بجنوردنرم افزارروزانه181506 (1334)3134 (316)-
تربت حیدریهنرم افزارروزانه101177 (1045)--
تربت حیدریهنرم افزارنوبت دوم2---
صنعتی مالک اشتر - تهراننرم افزارروزانه10892 (794)--
صنعتی مالک اشتر - تهراننرم افزارنوبت دوم101706 (1491)4049 (406)-
جامع امام حسین (ع) - تهراننرم افزارروزانه - نیروهای مسلح12---
شهید بهشتی - تهراننرم افزارمجازی دولتی - آموزش محور252577 (2252)--
فردوسی - مشهدنرم افزارمجازی دولتی - آموزش محور403368 (2957)--
گیلان - رشتنرم افزارمجازی دولتی - آموزش محور253003 (2623)--
تربیت دبیر شهید رجایی - تهراننرم افزارمجازی دولتی - فرهنگیان - آموزش محور18---
علم و صنعت ایران - تهراننرم افزارپردیس خودگردان122190 (1920)7496 (719)-
شهید بهشتی - تهراننرم افزارپردیس خودگردان6---
شیرازنرم افزارپردیس خودگردان3-4864 (484)-
تبریزنرم افزارپردیس خودگردان10---
گیلان - رشتنرم افزارپردیس خودگردان8---
کاشاننرم افزارپردیس خودگردان2---
آزاد - علوم تحقیقات - تهراننرم افزارآزاد---5501 (122)
آزاد - سایر واحدهای تهراننرم افزارآزاد----
آزاد - شهرستاننرم افزارآزاد-4199 (3692)--
پیام نور - تهران شمالنرم افزارپیام نور10---
پیام نور - رینرم افزارپیام نور10---
پیام نور - قشمنرم افزارپیام نور10---
پیام نور - تهران شمالنرم افزارمجازی پیام نور - آموزش محور40---
پیام نور - رینرم افزارمجازی پیام نور - آموزش محور40---
غیر انتفاعی های تهراننرم افزارغیر انتفاعی-3779 (3301)5988 (626)-
غیر انتفاعی های شهرستان هانرم افزارغیر انتفاعی-12620 (11074)11039 (1062)-

مطالب مرتبط مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد